Jussilan Sukuseura r.y:n säännöt.

Jussilan Sukuseura r.y:n säännöt.

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jussilan Sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Petäjävesi.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

3. Toimintatapa

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään:

1. järjestämällä kokouksia, joissa suvun jäsenet voivat tutustua toisiinsa;

2. kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttämään suvun vaiheita koskevia asiakirjo­ja, kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikekokoelmia ja muitakin painotuotteita;

3. kokoamalla, luetteloimalla ja omissa tai julkisissa kokoelmissa säilyttämällä sukuun kuuluvia muistoesineitä;

4. selvittämällä suvun vaiheita, sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon;

5. jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet, nekin jot­ka eivät ole liittyneet yhdistykseen, sekä

6. avustamalla käytettävissä olevin rahavaroin tai toisin tavoin yhdistyksen varattomia jäseniä, jolloin poik­keustapauksissa avustus voidaan antaa myös yhdistykseen kuu­lumattomalle suvun varattomalle jäsenelle.

Yhdistys voi opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi, tai muuta avustustoimintaa varten, samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä, sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.

4. Jäsenyys

Suvun jäseneksi katsotaan jokainen Petäjäveden Kintaudella kesäkuun 30 päivänä 1812 syntyneen Aleksander Jussilan sukuun etenevässä polvessa kuuluva henkilö sekä hänen nykyinen tai entinen aviopuolisonsa.
Näistä 15 vuotta täyttäneet voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseniksi.
Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tahi sen puheenjoh­tajalle, taikka ilmoitettava erosta sukukokoukselle, pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksen jäsen, joka osoittautuu arvottomaksi yhdistykseen kuulumaan, sekä jäsen, joka huomautuksen saatuaan ei ole maksanut jäsenmaksuaan, ellei sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä tähän laiminlyöntiin.

Erikoisesti ansioituneen jäsenensä yhdistys voi valita kunniajäsenekseen. Kunniajäsen valitaan sukuneuvoston ehdotuk­sesta sukukokouksessa.

5. Maksut

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa ne liittymis- ja vuosimaksut, joiden vähimmäis­määrät varsinainen sukukokous vah­vistaa.

Kunniajäsenet ovat maksuista vapaat. Sukuneuvosto voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta sairauden, työttömyyden, asevelvollisuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.

6. Sukuneuvosto

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sen toimikausi kestää kolme (3) vuotta.

Sukuneuvostoon kuuluu varsinaisen sukukokouksen valit­sema puheenjohtaja sekä kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja kymmenen (10) varajäsentä. Sukuneuvoston jäsenet pyritään valitsemaan niin, että jokaisesta sukuhaarasta valitaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen mikäli mahdollista samasta sukuhaarasta. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumaan kokoukseen, tulee hänen sijaan silloin varajäsen. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoi­tajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita.

Sukuneuvosto kokoontuu puheen­johtajan tai hänen esty­neenä ollessa varapuheenjohtajan kutsus­ta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi sukuneuvoston jäsentä sitä vaatii.

Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Päätökset tehdään sukuneuvoston kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sukuneuvoston jäseneksi voi tulla jokainen kahdeksan­toista (18) vuotta täyttänyt yhdistyksen jäsen.

7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjoh­taja ja rahastonhoitaja yksin, sekä varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

8. Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.
Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hal­linnon tarkastuksesta on jätettävä sukuneuvostolle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa.

9. Kutsu sukukokoukseen

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous eli varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana kolmen (3) vuoden välein touko-syyskuun kuluessa. Varsinaisesta sukukokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.

Muihin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet sukuneuvoston toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeel­lä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kutsu varsinaiseen sukukokoukseen annetaan tiedoksi kaikille suvun jäsenille, mutta vain yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään puhe- ja äänivaltaa sukukokouksessa.

10. Sukukokous

Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheen­johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja on hänen tällöin todettava, onko yhdistys sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsuttu, sekä huolehdittava siitä, että kokouk­selle valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat viralliset asiat:

1. sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta;

2. yhdistyksen tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta sekä tilintarkastajien lausunnot;

3. kuluneen toimikauden tilinpäätösten vahvistaminen ja päätöksenteko tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille;

4. liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen alkavaa toimikautta varten;

5. sukuneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen, otta­malla huomioon mitä pykälässä 6 on sanottu;

6. toimitettava sukuneuvoston varsinaisten jäsenten ja varajäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali alkavaa toimikautta varten.

Tämän lisäksi käsitellään  sukuneuvoston, suvun van­himman ja yhdistyksen jäsenten herättämät kysymykset. Jäse­nen esittämä asia on ennen kokouksen alkua ilmoitettava sukuneuvoston puheenjohtajalle.

Kokouksen muu ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

Muissa sukukokouksissa käsitellään sukuneuvoston esit­tämät asiat.

Varsinainen sukukokous voi valita yhdistykselle, jos tarpeelliseksi katsoo, suvun vanhimman. Sukuneuvoston pyynnös­tä voi suvun vanhin avata sukukokouksen, vaikka hän ei olisi­kaan sukuneuvoston jäsen.

Suvun vanhimmalla on oikeus olla saapuvilla sukuneu­voston kokouksissa ja lausua siellä mielipiteensä sukua kos­kevissa kysymyksissä.

11. Äänioikeus

Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen kahdeksan­toista (18) vuotta täyttäneellä jäsenellä, joka on maksanut liit­tymis- ja jäsenmaksunsa taikka niistä vapautettu, yhtäläinen äänioikeus. Valtakirjalla toisen jäsenen äänioikeutta ei voida käyttää.

Äänestys on avoin, ellei suljettua äänestystä vaadi vähintään kolme (3) yhdistyksen jäsentä, jossa tapauksessa on sul­jettu äänestys toimitettava.

Valittaessa sukuneuvoston jäseniä, tilintarkastajia ja varatilintarkastajia on vaali toimitettava suljetuin lipuin, jos valinnassa tulee äänestys kysymykseen.

Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä.

Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka hyväksi kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt, paitsi vaaleis­sa, jolloin tulos määrätään arvalla.

12. Erinäisiä määräyksiä

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä kokouskutsussa nimen­omaan on ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purka­misesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa ja vaadi­taan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä päätöstä kannattaa.

13. Yhdistyksen purkautuminen

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, varsinaisen sukukokouksen harkinnan mukaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Arkisto on luovutettava Suomen Sukututkimusseura ry:Ile taikka muulle sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.